احساس می کنم معتاد شدم !
بی حالم سرگیجه دارم و آبریزش بینی همه بدنم هم درد میکنه و از همه چی بدتر اینجا هم گرفتارم و نمیتونم برم خودمو آروم کنم