زود قضاوت کردن
بدتر از

هرگز نکردن است

آنقدر بزرگ‌ات کردم
که حالا
دیگر جا نمی‌شوی در دلم...
متاسفم

از برابرم می‌گذرند
اتاق‌های خالی بی من و تو...


آنقدر به دلم نشسته‌ای
که کسی
به این آسانی‌ها
نمی‌تواند بلندت کند!

روزی دوباره
اسیر تور پُر عشوه‌ی تنت خواهم شد
ای لیزترین ماهی