اصولا از قدیم گفتن


تو که نمی تونی گه بخوری

گه میخوری

گه بخوری