این منم در سال 1379
عاقبت این جیپ با سه پشتک و واروی حسابی و یکماه و نیم بستری شدن من در بیمارستان تمام شد
این عکس را خواهرم انداخته
در پشت کوره پزخانه های یافت آباد
این عکس بهترین هدیه ای بود که امروز دریافت داشتم