اخيراً اوضاع من به شدت چيز تو چيز شده است! مال شما چطور؟