دو سيب سرخ،


زير پيرهنت داری

كه مدام مرا را وسوسه ميكند

برای بازگشتن به بهشت!