هميشه همينطور بوده
اول عادت ميكنيم
بعد
عادت ما را ميكند!