صفررا بسته که من به بیرون زنگ نزنم اما نمی دونه که من از درون زنگ زده ام