رفیقم از ایران زنگ زده یه کاره که  : آره دیگه نوبت زن گرفتنه منم شد ! بهش میگم  : آره تو که تو زندگی گهی نشدی لااقل داماد شو