باور کن نیامدن امروزمن یک اتفاق نبود، تقدیر من و تو بود