بعد از این هم آشیانت هر کس است
باش با او یاد تو ما را بس است