سوزش پشت لب بعد از بوسه طولانی تجربه‌  دلپذیری است.
خوشمزه‌ دردی است که او هم می گفت اين تجربه را بخاطر ته ریشهای من دارد ...