در خيال خامی،


اگر فكر كرده ای  با من

با لباس  خواب مي خوابی!