به راستی


آلـ ت تنـ اسلی زمین کجاست؟

قله ی اورست

یا

برج میلاد