نمی دانم چرا همیشه برای گرفتن سهمم  دیر می رسم همیشه وقتی می رسم که دیگر هیچ نمانده جز حسرت نمی دانم من دیر میرسیدم یا تو زود می رفتی


ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو زود رفتی گمون