خواستم آس دلم را


برايت رو كنم

نشد

محو سيـ نه هايت شده بودم