شلوار پائین نکشیده،
به من
و تمام خواهر و برادرانمان
تجاوز می‌کنند
مملکته داریم ؟