واسه بودن کنارت تو بگو به هر کجا پر می کشم
چقدر از این خوشم میاد