جوری نگاهم کن که انگار داری از دستم می‌دهی اینجا هر لحظه ممکن است لحظه‌ی آخر باشد