آدم چه‌چیزی می‌تواند به
تو بگوید٬ جز دوستت دارم مهربان‌ام .

.
ب.اف