مثل برگهای دل نداده به درخت
چشم های تو پایبندم نمی کند
امشب با اولین باد وقت خیانت است