همیشه کتابی هست که نیمه شب هایم را به خمیازه بی اندازد
همیشه خودکار بیکی هست که دلیل نوشتنم شود
همیشه هست سوژه ای که لا بلای روز های تکراریم داستان شود
اما...
من دیگر آن من همیشگی نیستم