شعف چرخیدن نگاهی بر لباس زیر جدید برای اولین بار وقتی که هی می پوشید و نشونم میداد برام آرزو شده