دیر زمانی است که فهمیده ام دیگر فرصت دیدن خود را و نوشیدن آب را و دیدن آفتاب را ندارم ،
وه که چه حقیقت تلخی است