سرخی لبانش، و زیبایی سینه هایش همیشه زبانم را می لرزاند ، وقتی سوراخ های مخفی بدنش را در می نوردیدم