همانا ترکاندن جوش از خوش‌ترین لحظه‌های زندگی‌ست
دیشب چند فقره ای از این لذت مستفیض شدم !