من همه کاری می کنم روح نباشم
اما باز گیر میده
اینجاست که یه جوری میشم
عین حس ترکیدن یه حباب تو دلت