بودنت را دوست تر میدارم
وقتی پنجه و پاهایت را در کمرم حلقه میکنی
به آغوشت سفت عشق می ورزم
و به اجبار میداریم که به هیچ فکر نکنم جز تو