تو با من قهری اما چند شب است
با خیال ِ توخیس میشود شـورتم ؛
خانم بیلی