قلب كوچولوي روي شــ ورت توري ات را دوست دارم
كه بي هيچ زحمتي
نگاهم راميدزدد از همه چيز!