راه می رم بی اراده…راستش رو بخوای فقط جلوی پامو نیگا میکنم که زمین نخورم…آخه حتی نمی تونم دوباره بلند شم…پس تورو خودا از سر راهم برو کنار!