فکر می کردم یه سوی من می آیی…منتظر بودم… با نظاره به گام های استوارت…با آغوشی پر از رنگین کمان به نظاره ات نشسته بودم…بی خبر از اینکه تو انعکاس یک سرابی در چشم من!