فشن یعنی شلوارهای بی‏دکمه،
یعنی دکمه‏هایی که بدون هیچ زحمتی باز می‏شود.
مدرنسیم یعنی عجله،
یعنی هرگز تجربه نخواهی کرد زانو زدن و باز کردن دکمه‏های شلوارش با سختی چه لذتی دارد.