فرصت نبود تا بفهمم
لب های من حریص ترند
یا سیـنه های تو