چيز مغز بودنم
یا بی چیز بودنم
دنيایم را به وجد مي آورد ...