مثل آخرهای قصه که آدم میره به رویا منم دارم میرم بگا ....