گاه ِ بوسيده شدن
چشمهايت را نبند...
دوست دارم ببینی
چند لحظه بعدش چطور
با زبانم سوراخهای پنهان تنت را ميكاوم!