دوستت دارم
و اين تمام چيزيست كه
خـ وار و مادرم را
يكي كرده است!