بزرگترین دشمن مینیمال نویس ها خداس.
باور نداری به کتابای کلفت و قطوری که واسه پیامبران هر مذهبش
فرستاده یه نگاه بنداز