با سن سی و چهار سالگی هنوز بچه ام
اما مهم نیست روزی یاد خواهم گرفت که چطورسرت را بکوبم به طاق
و دیگرنه به تو فکر کنم و نه به لباس زیر هایت
به آنهایی که تعریف کردی روزی تک تک برایم
خواهی پوشید