ظاهرا این دنیا یعنی اگر به کون کسی نکوبیم، کسی بالاخره پیدا می‌شود و به کونمان می‌کوبد