آتش بگير تا بداني كه چه مي كشم... احساس ِ سوختن به تماشا نميشود