عشق هم می میرد.
یک باره احساس می کنی دلت تنگ نمی شود.
همیشه هم