هر سال که بزرگتر می شویم دل های قرص ماه ِ مان ، هلال تر می شود بی واسطه ، بی دلیل