عشـ ق بـ ازي زبان من با
گرمترین جای تو
درست شبيه برخورد ِ صاعقه ايست با يك نهال ِ نو پاي
كنار خيابان.