تو در زارا کار میکنی و
و من در هیچ جا
اما دل من برایت زار می زند
رئیس زارا