زولبیا بامیه
باقلوا
حتی شیرینی دانمارکی و ناپلئونی
آیا همه اینها تویی ؟