چطور بگويم دلم برایت تنگ است وقتي من با جاده ها رفته ام و تو ...