یه چیز لعنتی ای رو دلم سنگینی میکنه و بد سنگین هست، نمیدونم اسمش چیه... بغض ، خاطره ، بی خیالی،