خودمو به یه دوش طولانی مدت دعوت می کنم جهت تمدید خاطرات